Naturforvaltningen må styrkes

Resolusjon vedtatt av Motvind Norges Landsmøte 7.11.2020: Truslene mot natur og artsmangfold har økt dramatisk nasjonalt og globalt. Naturen trenger sterke og beskyttende myndigheter.

Stadtlandet – et ikonisk landskap gjennom tidene. Foto: John Kråkenes/ Motvind Norge

Hensynet til våre etterkommere og til andre arter, innebærer at vårt naturkonsum må reduseres betydelig. Energisektor og energipolitikk spiller en nøkkelrolle i omleggingen for å oppnå bærekraft. Energipolitikken må i langt større grad enn hittil baseres på forsvarlig naturforvaltning. 

Areal- og energiforvaltning/politikk må være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Dette sikres best gjennom at myndighet til arealinngrep ligger nært der inngrep skal skje. 

Motvind Norge støtter forslagene om at lokale myndigheter får beslutningsmyndigheten når det gjelder vedtak om vindkraft, basert på plan- og bygningsloven og et styrket naturvern forvaltet av fylke og nasjonale myndigheter.

Forslag

Vår natur er en del av oss, det er en del av å være menneske, en del av vår identitet. Vi er sterkt knyttet til steder vi har en tilhørighet til, vi har minner og opplevelser, og vi søker ut i naturen for helse, rekreasjon og det å være til. Det er et dypt inngrep mot enkeltmennesket å ta natur- og friluftsområde fra det. Det er derfor det er beskyttet av grunnloven.

Naturen har også sin helt opplagte egenverdi. Denne verdien er under press i møte med et moderne samfunn med økonomiske krav til vekst og velstandsøkning. Her trenger naturen beskyttelse, noen som taler dens sak, lik et foreldreløst barn trenger verge. Truslene mot natur og artsmangfold har økt dramatisk nasjonalt og globalt. Naturen trenger sterke og beskyttende myndigheter. Verger som forstår alvoret i oppdraget

Naturen trenger et ombud eller en verge – personer og et departement med makt og myndighet til å ta vare på naturen. Som kan sørge for at vi overholder internasjonale avtaler, bindende direktiver om natur og miljø, og våre egne lover for arealbruk og bevaring av natur. Vi trenger noen som tar ansvaret på et nivå som er skjermet for grunneierinteresser og prioriteringer i fattige kommuner. Vi trenger et natur- og miljødepartement som spiller på lag med og sikrer reell medvirkning til de som blir berørt; frivillige organisasjoner og lokalsamfunn som jobber med å ta vare på vår naturarv.

Overforbruket av natur og den ekstreme risikoen det påfører oss, har medført at tiden har kommet for å styrke naturens vern. Naturgrunnlaget må kartlegges mye bedre, og respekten for andre arters habitater må økes.

Uenighet om bruk av areal og natur må forelegges en nemnd på regionalt nivå etter tilpasset modell av Fylkesnemnda for sosiale saker. Denne modellen er utprøvd, grensene mot fylkesmann og fylkeskommune er oppgått, og ordningen kan implementeres i nær framtid.

Bakgrunn

Motvind Norge arbeider for å sikre en areal- og energiforvaltning/politikk som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Derfor vil vi stanse utbyggingen av vindkraft i Norge. Vi vil avdekke, stanse eller begrense konsekvenser av vindkraftverk for natur, dyr og menneskers liv, helse og rettigheter, andre samfunns- og næringsinteresser, nasjonale minoriteters og urfolks og reindriftsnæringens rettigheter.

Vi innser at hensynet til våre etterkommere og til andre arter, innebærer at vårt naturkonsum må reduseres og endres raskt. Vi innser at endringen er krevende for så vel individ som samfunn, og at vår energisektor og vår energipolitikk, spiller en nøkkelrolle i omleggingen for å oppnå bærekraft. En forsvarlig omlegging må fokusere på ansvaret for naturen.

Motvind Norge støtter avklaring av arealdisposisjoner til energianlegg gjennom plan- og bygningsloven. Denne loven ivaretar rettsikkerheten på en bedre måte gjennom bl.a. nabovarsling og rettighetsavklaringer. Det må likevel stilles strengere krav til kvaliteten på konsekvensutredninger. 

Kravene til konsekvensutredninger må bli strengere. Det må være reelle konsekvenser som utredes, av instanser som ikke har økonomiske interesser i konklusjonene. Den som har økonomisk interesse i å få en tillatelse til areal- og naturforbruk kan ikke være den samme som kjøper og administrerer konsekvensutredningen. Den som lever av å utføre konsekvensutredninger kan ikke være avhengig av oppdragsgivers gunst.

Kommunal behandling av vindkraftsaker vil ikke alltid kunne ivareta naturens og menneskenes behov. Økonomiske insentiver og behov for midler til andre oppgaver kan overstyre kommunens ansvar som naturens verge eller ombud.

Beslutningen om enkelte areal- og naturinngrep må i disse sakene løftes til en uavhengig regional instans, f.eks. etter modell av Fylkesnemnda for sosiale saker. De som gjør vurderingene må ha naturens beste som hovedinteresse, lik en god verge for et foreldreløst barn alltid holder barnets beste i sentrum.

Økonomisk vekst vil alltid være midlertidig. Det er kun Naturen som kan være varig. Økonomisk trangere tider kommer vi oss gjennom, tapt natur og tapt naturmangfold kan være borte for alltid. Derfor er det Naturen som trenger den sterkeste vergen, og den sterkeste beskytteren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen